Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie sieciami handlowymi" - we współpracy z Grupą Muszkieterów

Kontakt: email: zsh@podyplomowe.ue.poznan.pl telefon: 618569088-89 Koszt uczestnictwa: 4700.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

 

1. Przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania siecią handlową
2. Doskonalenie umiejętności menadżerskich studentów niezbędnych do zarządzania siecią handlową

Studia zostały stworzone oraz będą realizowane w oparciu o bliską współpracę pomiędzy UEP a Grupą Muszkieterów - największą siecią franczyzową w Polsce w kategorii supermarketów spożywczych oraz typu „dom i ogród”, zrzeszającą dwa szyldy: Intermarché oraz Bricomarché.

                  


Na studiach zostanie przekazana aktualna i praktyczna wiedza na temat zasad strategicznego i marketingowego zarządzania sieciami handlowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie m.in.: zarządzania marką handlową, zarządzania kategorią produktów, kształtowania cen, komunikacji, zarządzania łańcuchem dostaw, negocjacji handlowych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Na studiach zostanie również przekazana bieżąca wiedza z zakresu modeli rozwoju przedsiębiorstw handlowych, handlu internetowego, analizy nabywców oraz konkurentów, jak również finansowych oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego.

Wykładowcami na studiach będą pracownicy zarówno UEP, jak i Grupy Muszkieterów. Gwarantuje to połączenie najnowszej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi w obszarze zarządzania sieciami handlowymi.

Program

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym

Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw handlu detalicznego

Prawne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych

Modele rozwoju przedsiębiorstw handlu detalicznego

Handel elektroniczny

Analiza i strategie konkurencji w handlu

Zachowania i segmentacja nabywców

Badania marketingowe

Zarządzanie marką handlową

Zarządzanie kategorią i merchandising

Strategia cen i marż

Komunikacja marketingowa

CSR

Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Negocjacje w biznesie

Seminarium podyplomowe

Liczba godzin
164

Dwa semestry: od października 2015r. - września 2016r.

Koszt uczestnictwa
4700.00 zł

Możliwa płatność w ratach.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które będą w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Studiów Podyplomowych
Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Budynek Altum, pok. 513 , pn-pt.w godz. 7.00-15.00

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Bartłomiej Pierański, e-mail: bartlomiej.pieranski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Budynek Altum, pok.513
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.