Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Accounting and Financial Management - Advanced Level

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-38 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, podatków oraz analizy finansowej.

W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 5 egzaminów: F5 do F9 kwalifikacji ACCA.

 

Studia przeznaczone są dla:

a)      absolwentów studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość, którym przysługuje zwolnienie z egzaminów F1 do F4 wg klasyfikacji ACCA,

b)      absolwentów studiów podyplomowych  Accounting and Financial Management – Basic Level ,

c)       osób, które zaliczyły egzaminy F1 do F4 wg klasyfikacji ACCA w standardowym trybie egzaminacyjnym

d)      znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program

Program studiów obejmuje następujące bloki programowe:

 

Advanced Management Accounting                         30 godz

Advanced Financial Accounting                               35 godz

Taxation                                                             45 godz

Performance Measurement and Management            5 godz

Preparation and Analysis of Financial Statements     35 godz

Financial Management                                          30 godz

Audit and assurance                                             30 godz

Egzaminy końcowe                                               16 godz


Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

 

 

 

Liczba godzin
216

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2018 r., 
a zakończą się we wrześniu 2019 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4800 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

30.10.2018 r.

w dwóch ratach po 2400 zł za semestr
I rata w terminie do dnia   30.10.2018 r.
II rata w terminie do dnia  15.02.2019 r.

w czterech ratach po 1200 zł
I rata w terminie    do dnia  30.10.2018 r.
II rata w terminie   do dnia  15.12.2018 r.
III rata w terminie  do dnia  15.02.2019 r.
IV rata w terminie   do dnia  15.05.2019 r.

 

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Katedry Rachunkowości następujące dokumenty:

  • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie),
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu  (Budynek Altum UEP - czerwony wieżowiec, 5 piętro, p.513, tel. 61 856 92 39),
  • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
  • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
  • dwie średnie koperty zaadresowane do siebie,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.


 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).

Sekretariat Katedry Rachunkowości 


osobiście

ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 8.00-15.00
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Accounting and Financial Management – Advanced Level

 

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia. 

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowo-Księgowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowo-Księgowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów:

1. rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

2. rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

 

Kierownik
dr Małgorzata Czerny, e-mail: malgorzata.czerny@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.